Згідно установчих документів ВЛ є лабораторією, яка відповідає вимогам щодо  третьої сторони. Сферою діяльності ВЛ, як третьої сторони, є оцінка відповідності продукції протипожежного призначення нормованим вимогам шляхом проведення випробовувань згідно з галуззю акредитації з метою задоволення потреб замовників, органів влади або організацій, що здійснюють офіційне визнання результатів випробувань (лабораторних досліджень).  Випробувальна лабораторія з 2003 року по 2010 рік була акредитована на технічну компетентність та незалежність в системі УкрСепро (українська національна система сертифікації). З 2010 року по теперішній час ВЛ акредитована в національній агенції з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO /IEC 17025.

З впровадженням Стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025, ВЛ визначила свою політику з якості, за дотримання якої відповідає особисто директор ВЛ:

— безперечне дотримання технічних регламентів, методик виконання робіт при будь-якому об’ємі робіт, які взяла на себе ВЛ згідно з сфери акредитації;

— забезпечення професійної майстерності відповідно до технічних вимог та вимог управління Стандарту;

— участь всіх співробітників в функціонуванні і розвитку СУ шляхом вивчення, впровадження і вдосконалення політики якості, документації СУ, в т.ч. методик випробування;

— безперечне виконання вимог Стандарту керівництвом і персоналом ВЛ.

Впроваджуючи систему управління якістю, ВЛ переслідує наступні цілі:

— максимальне задоволення замовників рівнем якості послуг ВЛ;

— зниження витрат завдяки впровадженню засобів попередження виникнення невідповідностей;

— забезпечення завдяки високому рівню достовірності результатів випробувань безпеки суспільства та навколишнього середовища.

Оскільки лише стабільне довготермінове задоволення замовників може забезпечити майбутнє ВЛ, то потрібно інтенсифікувати співробітництво з замовниками, зміцнювати рівень довіри до результатів роботи.

Принципи технічної політики в області якості полягають у впровадженні сучасних стандартів та методик для забезпечення найбільш високого технічного рівня робіт, у впровадженні сучасного устаткування, постійного його оновлення разом з безперервною підготовкою співробітників та їх навчанням методам роботи на сучасному обладнанні. Вважаємо, що психологічний клімат в колективі суттєво впливає на якість роботи, тому ми розвиваємо нові підходи до роботи, що базуються на командних методах управління, принципах відповідальності кожного за якісно виконану роботу кожного разу з першого разу, коли не тільки невідповідності якості, але й можливості їх виникнення заздалегідь унеможливлюються. Щоб досягти наших цілей, ми сконцентрували наше відношення до роботи в наступних 10 принципах якості:

  1. 1. Ми бажаємо якнайкраще задовольнити своїх клієнтів, тому якість наших послуг – найвища мета нашої ВЛ.
  2. Рівень якості лабораторії встановлюють законодавчі, нормативні документи, сучасні стандарти, а також наша відповідальність за неупереджене, незалежне та кваліфіковане проведення випробувань у відповідності до наших цілей.
  3. Всі запити, замовлення, а також рекламації на їх виконання обслуговуються ґрунтовно та безперервно. Встановлені в замовленнях терміни виконання робіт повинні незаперечно виконуватись. У випадках зміни термінів технічно обґрунтована причина цього відхилення, а також можливий термін здачі робіт сповіщається замовникам.
  4. Ми гарантуємо професійну відповідальність та необхідний практичний досвід усього персоналу, що впливає на якість випробувань тому, що кожен співробітник на своєму робочому місці впливає на якість роботи ВЛ та впливає на досягнення цілей нашої політики якості. Тому одночасно з безперечними зобов’язаннями дотримуватися Стандарту ми вважаємо, що кожен від керівника до співробітника повинен виконувати свою роботу якісно кожного разу з першого разу.
  5. Хто помітить відхилення від заданого рівня якості або ризик виникнення цього відхилення повинен усунути їх негайно або, в разі неспроможності, сповістити про це безпосереднього керівника.
  6. Незважаючи на надзвичайну увагу до відхилень від рівня якості, відхилення можуть все ж мати місце. Ми вважаємо, що уникнення відхилень більш важливе, ніж їх виправлення після появи. Тому можливі причини відхилень повинні безперервно аналізуватись, а коригувальні дії вводитись.
  7. Якість роботи ВЛ залежить від кваліфікації співробітників, від засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, документації. Тому документації з якості, технічній документації, впровадженню актуальних методик, метрологічному забезпеченню та кваліфікації персоналу ми приділяємо першочергову увагу.
  8. Психологічним завданням є формування свідомості співробітників, орієнтованої на безумовне дотримання всіх регламентів СУ (методик, інструкцій) для досягнення якості наших робіт та стабільності рівня якості.
  9. Політика з якості та фундаментальні принципи якості реалізуються нами в системі якості нашої ВЛ.
  10. Політика якості, цілі якості, всі елементи, процедури, методики та інструкції в рамках стандарту системи якості обов’язкові для виконання і знаходяться під безперервним контролем директора ВЛ, який особисто відповідає за те, що всі випробування виконуються у відповідності із стандартними методиками, затвердженими розробленими методиками та вимогами замовників.

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ
АТЕСТАТИ